Algemene voorwaarden 1 maart 2019

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten (offertes) met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel voorbereidend als uitvoerend.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
Praktijk De Diabetist richt zich op coaching, training, workshops en activiteiten voor mensen met diabetes en/of hun omgeving. Praktijk De Diabetist is ingeschreven onder nummer 08197781 bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 3 | Definities
Opdrachtnemer Praktijk de Diabetist gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de cliënt die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Praktijk De Diabetist. Als overeenkomst wordt gezien: alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Praktijk De Diabetist zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Een overeenkomst wordt schriftelijk bevestigd aan de cliënt na een intakegesprek. De cliënt stuurt voor aanvang van de opdracht één exemplaar, inclusief de algemene voorwaarden getekend retour of bevestigt deze per mail.
3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
4. Een intakegesprek is geen verplichting tot het aangaan van een coachtraject. De opdrachtgever bepaalt zelf of er een consultatie plaatsvindt. De kosten voor een intake gesprek worden wel gefactureerd. Opdrachtgever verplicht zich tot betaling.

Artikel 5 | Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van het bedrag naar rekening NL04RABO0151000271 t.n.v. Praktijk De Diabetist. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Als opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever tevens de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijden door beide partijen worden beëindigd of worden verlengd.
2. Ondanks beëindiging van de overeenkomst blijft de financiële verplichting bestaan.

Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor bijeenkomsten en workshops met open inschrijving. Na inschrijven plus betaling van het totaalbedrag voor een training, activiteit of workshop is deelname definitief.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever
Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:
1. Bij annulering na inschrijving of ondertekening van de overeenkomst tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
2. Bij annulering na inschrijving binnen een week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%.
3. De klant is 100% van het totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Praktijk De Diabetist.

Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om consultatie, training of advies te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verplichtingen of aanspraken.

Artikel 9 | Het verzetten van afspraken
1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding/privacy
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de consultatie, trainingen of adviesopdrachten.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
3. Voor Praktijk De Diabetist is zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van klanten van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens, handelt Praktijk De Diabetist volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Zie verder Privacyverklaring op deze website.
4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet kan beroepen op een wettelijk of door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een consultatie, training of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijden verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachtenprocedure
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
2. Klachten moeten aangetekend worden ingediend. Binnen 7 werkdagen ontvangt de klant een ontvangstbevestiging. Binnen een termijn van 30 werkdagen na ontvangst doet Praktijk De Diabetist een voorstel om tot een oplossing te komen.
3. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever geeft opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 13 l Website gebruik
1. Praktijk De Diabetist staat niet in voor bereikbaarheid van de gegevens van de website.
2. Praktijk De Diabetist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.
3. Praktijk De Diabetist behoudt zich het recht berichten te verwijderen die de naam van Praktijk De Diabetist kunnen schaden.

Guusje Neijens

diabetesconsulent | beweeg- en leefstijladviseur | ketenzorgadviseur

Diabetesconsulent met 20 jaar ervaring; omdat leven met diabetes méér inhoudt dan de behandeling.